OBCHODNÍ PODMÍNKY DIVADLA RADOST

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechna představení konaná v prostorách Divadla Radost. Zakoupením vstupenky divák přistupuje na tyto obchodní podmínky.

Vznik smluvního vztahu

 • Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah mezi divákem a Divadlem Radost.
 • Smluvní vztah mezi divákem a Divadlem Radost a práva a povinnost z něj vyplývající se řídí podle příslušných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a podle těchto obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi divákem a Divadlem Radost.

Prodej vstupenek

 • Divák může uplatnit slevu ze vstupného v případě, že splňuje podmínky pro udělení této slevy. Personál Divadla Radost je oprávněn diváka požádat o doložení listin, na základě kterých má být sleva udělena.
 • Divák může na vstupenku uplatnit vždy jen jeden druh slevy. Více druhů slevy mezi sebou nelze kombinovat.
 • Slevu je možné uplatňovat jen na určená představení Divadla Radost.
 • Veškeré objednávky vstupenek jsou závazné. Poté co byla vystavena faktura již nelze měnit druh a termín představení ani počet a druh vstupenek.
 • Zakoupenou vstupenku může divák vrátit na pokladně Divadla Radost během otevírací doby pokladny, a to nejpozději 3 dny před konáním představení, ke kterému se vstupenka vztahuje.
 • Vstupenky zakoupené online lze vrátit nejpozději 3 dny před konáním daného představení. Oznámení o vrácení vstupenek musí být doručeno na e-mail: info@webticket.cz . Peníze za vrácené vstupenky budou vráceny na účet, ze kterého platba proběhla.
 • Bezprostředně po zakoupení vstupenky je divák povinen si zkontrolovat správnost veškerých údajů uvedených na vstupence. Na případné reklamace již nebude později brán zřetel.
 • Divák je povinen vstupenku uchovávat v bezpečí a chránit ji před vnějšími vlivy. Divadlo Radost neodpovídá za obtíže ani škody či újmy způsobené neoprávněným kopírováním vstupenky.

Změna programu

 • Divadlo Radost si vyhrazuje právo změnit program představení.
 • V případě změny či zrušení představení jsou aktuální informace ohledně náhradního představení a možnosti vrátit zakoupené vstupenky zveřejněny na webových stránkách Divadla Radost www.divadlo-radost.cz a v prostorách divadla.
 • V případě zrušení či konání náhradního představení nevzniká divákovi právo na kompenzaci nákladů spojených s cestou na představení, ubytováním, stravou apod.

Omezení

 • Do divadla je zakázáno vnášet láhve, plechovky, jídlo, zbraně, omamné látky a jiné látky či předměty, které mohou narušovat bezproblémový chod představení.
 • Během představení je zakázáno pořizování vlastních fotografií, audio či video záznamů.
 • Jestliže divák na představení dorazí se zpožděním, bude do hlediště usazen dle pokynů personálu divadla.

Ochrana osobních údajů

 • Divadlo Radost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje, a to primárně za účelem plnění svých závazků vyplývajících z uzavření smlouvy s divákem. K tomuto zpracování je Divadlo Radost oprávněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu diváka.
 • Při registraci a nákupu vstupenek prostřednictvím webových stránek Divadla Radost uděluje divák souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro obchodní účely a vyhodnocování prodejního systému.

Závěrečná ustanovení

 • Divák dává Divadlu Radost a třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu představení, na němž bude vyobrazen nebo jej bude možno jinak identifikovat, a to bez nároku na plnění.
 • Předložením vstupenky při vstupu na místo konání představení vyjadřuje divák souhlas s provozními předpisy Divadla Radost, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.
 • Pokud se některé ustanovení těchto obchodních podmínek stalo neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 • Divadlo Radost si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2017


Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

dále již jen Zásady, ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU
2016/679, dále již jen Nařízení

Identifikace správce osobních údajů

ve smyslu Nařízení čl. 4, odst. 7 (dále již jen Správce)

Název subjektu: Divadlo Radost, příspěvková organizace
IČ: 00489123
DIČ: CZ00489123
Adresa: Bratislavská 32, 602 00 Brno

Všeobecná ustanovení

kapitola I.

1. Správce zaručuje při plném vědomí své odpovědnosti a provozních rizik všem subjektům ve smyslu Nařízení čl. 4 odst. 1 (dále již jen Subjekt) osobních údajů ve smyslu Nařízení čl. 4, odst. 1 (dále již jen OÚ) zpracování OÚ ve smyslu Nařízení čl. 4. odst. 2 (dále již jen Zpracování) za přijetí technických, organizačních a personálních opatření vedoucích k Zajištění požadované ochrany OÚ na vysoké úrovni. Tato opatření jsou v souladu s Nařízením.

2. Cílem těchto Zásad je informovat Subjekty o tom, jak Správce Zpracovává OÚ, které mu byly svěřeny.

kapitola II.

1. Správce shromažďuje OÚ Subjektů dle čl. 6, odst 1. Nařízení z těchto důvodů:

a) plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu
b) nezbytných pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje
c) nezbytných pro účely oprávněných zájmů Správce
d) nezbytných pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (například archivace ve veřejném zájmu pro účely vědeckého či historického výzkumu) nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce
e) nezbytných pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu nebo jiné fyzické osoby
f) svobodného a kdykoli odvolatelného souhlasu Subjektu se Zpracováním s jasně daným účelem

2. Při zpracování OÚ Správce ve svých procesech využívá služeb zpracovatelů ve smyslu Nařízení čl. 4, odst. 8 (dále již jen Zpracovatelé). O takovém Zpracování Správce informuje Subjekty OÚ. Zpracovatelé jsou Správcem trvale evidováni, jejich seznam je k dispozici na vyžádání.

3. OÚ Zpracovávané Správcem mohou být v případě plnění zákonných povinností Správcem předávány správním orgánům a úřadům stanovených platnou legislativou bez souhlasu Subjektů.

4. Zpracovávání OÚ může být dle Nařízení čl. 89 prováděno Správcem bez souhlasu Subjektu v případě, je-li prováděno pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu.

5. Subjekt má na základě čl. 15 Nařízení právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ Zpracované Správcem, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto OÚ a k následujícím informacím:

a) účely zpracování
b) kategorie dotčených OÚ
c) příjemci, kterým OÚ byly nebo budou zpřístupněny
d) plánovaná doba, po kterou budou OÚ uloženy
e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz OÚ týkajících se Subjektu nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
f) veškeré dostupné informace o zdroji OÚ, pokud nejsou získány od Subjektu

6. Seznam OÚ Zpracovávaných Správcem shromažďovaných ke Zpracování je Správcem trvale evidován, seznam je k dispozici na vyžádání.

7. Zásady vstupují v platnost dnem 25. 5. 2018.

Ustanovení směřující k zaměstnancům Správce

kapitola I.

1. Zaměstnanci Správce jsou povinni i nadále respektovat Příkaz ředitele č. 11/18, kterým se upravuje režim užívání výpočetní techniky v organizaci za účelem řádného a bezpečného Používání. Dále platí, že při práci s OÚ Zpracovávaných Správcem jsou zaměstnanci Správce jsou povinni postupovat podle těchto Zásad.

2. Základní povinnosti zaměstnanců vznikající v souvislosti s platností Nařízení:

a) zaměstnanci Správce mohou při práci s OÚ Zpracovávaných Správcem využívat pouze IT a dalších prostředků ke Zpracování určených ve smyslu Všeobecných ustanovení, kapitola 2, čl. 7 těchto Zásad
b) zaměstnanci Správce jsou s přístupem k OÚ Zpracovávaných Správcem povinni zachovávat maximální mlčenlivost
c) zaměstnanci Správce jsou povinni veškeré dokumenty obsahující OÚ Zpracovávané Správcem ukládat výhradně na daném úložišti určeném It administrátorem nebo na jiném úložišti dle Všeobecných ustanovení, kapitola 2, čl. 7 těchto Zásad, pak ovšem v režimu krátkodobého uložení
d) dokumenty s OÚ Zpracovávaných Správcem uložené historicky nebo z jiného důvodu mimo dané úložiště určeného IT administrátorem budiž do tohoto úložiště v nejkratší možné době přeneseny nebo vymazány
e) dokumenty s OÚ Zpracovávaných Správcem ve formátu běžnými metodami nevyčítatelném (např. naskenované dokumenty bez OCR vrstvy) budiž přejmenovány jmény obsahujícími identifikující informaci nebo smazány
f) pokud zaměstnanec Správce převezme OÚ od Subjektu, který není zaměstnancem Správce, může být tímto Subjektem oprávněně vyzván k předložení Zásad Správce – části Všeobecná ustanovení, v případě rozsáhlejšího Zpracování jednat ohledně Zpracovatelské smlouvy
g) pokud zaměstnanec Správce předá OÚ Zpracovávaných Správcem osobě, na kterou se vztahuje Nařízení, musí si od takovéhoto příjemce OÚ Zpracovávaných Správcem vyžádat jeho zásady zpracování a ochrany OÚ a v případě rozsáhlejšího zpracování jednat ohledně Zpracovatelské smlouvy

3. Pravidla pro práci s OÚ Zpracovávaných Správcem v elektronické poště:

a) zpráva může obsahovat OÚ Zpracovávaných Správcem v podpisu v přiměřeném rozsahu
b) pokud zpráva obsahuje další OÚ Zpracovávaných Správcem, nesmí být tyto OÚ uvedeny ani v předmětu zprávy ani v jejím těle, jedinou přípustnou formou v tomto případě je vložit do zprávy odkaz na síťové úložiště s definovaným přístupem, kde se nachází příslušný dokument s OÚ Zpracovávaných Správcem nebo přiložit dokument s OÚ Zpracovávaných Správcem v zašifrované podobě (ZIP, PDF, …) a heslo k dešifrování sdělit příjemci jinou komunikační cestou (SMS, hovor, …)
c) používání jiného systému elektronické pošty, než systému Správce je pro přenos OÚ Zpracovávaných Správcem nepřípustné
d) používání systému elektronické pošty Správce je pro soukromé účely zaměstnance Správce přípustné pouze v minimálním rozsahu
e) zaměstnanec Správce je informován o tom, že datový obsah systému elektronické pošty Správce může být v oprávněných případech prohledáván ve smyslu Všeobecných ustanovení, kapitola I., čl. 6, odst. e) případně g) těchto Zásad s cílem vyhledat potřebný obsah, pouze však s odpovědí vyskytuje-li se tento obsah, pokud ano, pak ještě s informací o adrese odesílatele a adresáta, dále data a času komunikace, k dalším vyčtením pak bude přivolán příslušný zaměstnanec Správce osobně

4. Pravidla pro práci s OÚ dalšími technologiemi:

a) šíření OÚ Zpracovávaných Správcem cestou SMS není přípustné z důvodu nemožnosti provést v datové historii SMS zpráv prohledávání ve smyslu Všeobecných ustanovení, kapitola I., čl. 6, odst. e) případně g) těchto Zásad
b) šíření OÚ Zpracovávaných Správcem prostřednictvím sociálních sítí je přípustné pouze po předchozím projednání s Pověřencem
c) listinné materiály obsahující OÚ Zpracovávané Správcem musí být uloženy v uzamčených úložištích, zaměstnanci uplatňují v maximální míře pravidlo čistého stolu

kapitola II.

1. Zaměstnancům Správce byl představen Pověřenec, jsou seznámeni s jeho postavením a pravomocemi (Nařízení, čl. 38 a 39), na nějž se obracejí ve věcech souvisejících s ochranou OÚ Zpracovávaných Správcem. Například v situaci uvedené v Ustanovení směřující k zaměstnancům Správce, kapitola I., čl. 2 odstavec f) nebo g), nebo v situaci uvedené ve Všeobecném ustanovení, kapitola II., článek 4.

Tato směrnice vstupuje v platnost a účinnost dne 25. 5. 2018