OBCHODNÍ PODMÍNKY DIVADLA RADOST

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechna představení konaná v prostorách Divadla Radost. Zakoupením vstupenky divák přistupuje na tyto obchodní podmínky.

Vznik smluvního vztahu

 • Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah mezi divákem a Divadlem Radost.
 • Smluvní vztah mezi divákem a Divadlem Radost a práva a povinnost z něj vyplývající se řídí podle příslušných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a podle těchto obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi divákem a Divadlem Radost.

Prodej vstupenek

 • Divák může uplatnit slevu ze vstupného v případě, že splňuje podmínky pro udělení této slevy. Personál Divadla Radost je oprávněn diváka požádat o doložení listin, na základě kterých má být sleva udělena.
 • Divák může na vstupenku uplatnit vždy jen jeden druh slevy. Více druhů slevy mezi sebou nelze kombinovat.
 • Slevu je možné uplatňovat jen na určená představení Divadla Radost.
 • Veškeré objednávky vstupenek jsou závazné. Poté co byla vystavena faktura již nelze měnit druh a termín představení ani počet a druh vstupenek.
 • Zakoupenou vstupenku může divák vrátit na pokladně Divadla Radost během otevírací doby pokladny, a to nejpozději 3 dny před konáním představení, ke kterému se vstupenka vztahuje.
 • Vstupenky zakoupené online lze vrátit nejpozději 3 dny před konáním daného představení. Oznámení o vrácení vstupenek musí být doručeno na e-mail: info@webticket.cz . Peníze za vrácené vstupenky budou vráceny na účet, ze kterého platba proběhla.
 • Bezprostředně po zakoupení vstupenky je divák povinen si zkontrolovat správnost veškerých údajů uvedených na vstupence. Na případné reklamace již nebude později brán zřetel.
 • Divák je povinen vstupenku uchovávat v bezpečí a chránit ji před vnějšími vlivy. Divadlo Radost neodpovídá za obtíže ani škody či újmy způsobené neoprávněným kopírováním vstupenky.

Změna programu

 • Divadlo Radost si vyhrazuje právo změnit program představení.
 • V případě změny či zrušení představení jsou aktuální informace ohledně náhradního představení a možnosti vrátit zakoupené vstupenky zveřejněny na webových stránkách Divadla Radost www.divadlo-radost.cz a v prostorách divadla.
 • V případě zrušení či konání náhradního představení nevzniká divákovi právo na kompenzaci nákladů spojených s cestou na představení, ubytováním, stravou apod.

Omezení

 • Do divadla je zakázáno vnášet láhve, plechovky, jídlo, zbraně, omamné látky a jiné látky či předměty, které mohou narušovat bezproblémový chod představení.
 • Během představení je zakázáno pořizování vlastních fotografií, audio či video záznamů.
 • Jestliže divák na představení dorazí se zpožděním, bude do hlediště usazen dle pokynů personálu divadla.

Ochrana osobních údajů

 • Divadlo Radost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje, a to primárně za účelem plnění svých závazků vyplývajících z uzavření smlouvy s divákem. K tomuto zpracování je Divadlo Radost oprávněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu diváka.
 • Při registraci a nákupu vstupenek prostřednictvím webových stránek Divadla Radost uděluje divák souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro obchodní účely a vyhodnocování prodejního systému.

Závěrečná ustanovení

 • Divák dává Divadlu Radost a třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu představení, na němž bude vyobrazen nebo jej bude možno jinak identifikovat, a to bez nároku na plnění.
 • Předložením vstupenky při vstupu na místo konání představení vyjadřuje divák souhlas s provozními předpisy Divadla Radost, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.
 • Pokud se některé ustanovení těchto obchodních podmínek stalo neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 • Divadlo Radost si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2017